Infographic: Chế độ trợ cấp đối với viên chức thôi việc

Infographic: Chế độ trợ cấp đối với viên chức thôi việc

(LĐ&PL) Tại Điều 57, Điều 58, Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có quy định một số trường hợp viên chức được giải quyết thôi việc và các chế độ đối với viên chức khi nghỉ việc.
Xem thêm
Phiên bản di động